Algemene voorwaarden...

Dit zijn de algemene voorwaarden consumptief krediet 2020 van Webfin Leningen B.V., handelend onder de naam SprayPay.

Webfin Leningen B.V. is de rechtspersoon die het voorstel tot het aangaan van de kredietovereenkomst aan jou heeft voorgelegd in de vorm van een offerte, in het kort de “Offerte”. De Offerte heb jij aangevraagd via een webshop waar Webfin Leningen B.V. een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Door ondertekening van de Offerte is tussen Webfin Leningen B.V. en jou een overeenkomst tot stand gekomen waarbij Webfin Leningen B.V jou een krediet verstrekt, in het kort de “Kredietovereenkomst”. Met krediet wordt hierbij het ter beschikking stellen van een geldsom en/of het aangaan van een uitstel van betaling, betalingsregeling, een lening of een andere, soortgelijke betalingsfaciliteit bedoeld, in het kort het “Krediet”.

Webfin Leningen B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12045002 ten behoeve van het aanbieden en bemiddelen van financiële producten, waaronder dit Krediet.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerte en de Kredietovereenkomst. Deze voorwaarden zijn ook op te vragen (gedeponeerd) bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20-01- 2020 onder nummer 67976328.

 1. Hoe sluit ik de Kredietovereenkomst af?
 • Nadat je via een webshop waar Webfin Leningen B.V. een samenwerkingsovereenkomst mee heeft een bestelling hebt geplaatst, kun je er voor kiezen om jouw bestelling door middel van een door Webfin Leningen B.V. verstrekt Krediet te betalen.
 • Indien je daarvoor kiest, dien je online een aanvraagformulier in te vullen. Jouw keuze leidt niet onmiddellijk tot een Kredietovereenkomst met Webfin Leningen B.V. Nadat je het aanvraagformulier volledig en correct heeft ingevuld, zal Webfin Leningen B.V. jouw aanvraag beoordelen.
 • Bij aankoopbedragen van meer dan EUR 1.000 kan je ervoor kiezen om een deel van het aankoopbedrag van jouw bestelling meteen te betalen vóór de totstandkoming van de Kredietovereenkomst (“Deelbetaling”). Door deze Deelbetaling hoef je een lager Krediet aan te vragen.
 • Voor de beoordeling van jouw aanvraag is jouw financiële situatie van belang. Om inzicht te krijgen in jouw financiële situatie en te kunnen beoordelen of jouw aanvraag goedgekeurd kan worden, zal een inkomsten- en lastentoets worden verricht. Deze toets houdt in dat bij de aanvraag een aantal vragen aan jou worden gesteld om te beoordelen of kredietverstrekking verantwoord is en om te beoordelen of jij de maandlasten kunt dragen. Hiertoe is Webfin Leningen B.V. als kredietgever verplicht. Ook zal Webfin Leningen B.V. informatie bij het Bureau Krediet Registratie opvragen.
 • Het resultaat van de beoordeling krijg je – indien mogelijk – direct online te zien. Daaruit zal tevens blijken of jouw kredietaanvraag wel of niet is goedgekeurd door Webfin Leningen B.V.
 • Als Webfin Leningen B.V. jouw kredietaanvraag goed heeft gekeurd, dan ontvang je (digitaal) een voorstel tot het aangaan/verkrijgen van het Krediet. Het voorstel wordt vastgelegd in de Offerte.
 • De Kredietovereenkomst komt tot stand op het moment dat jij de Offerte tijdens de Offerteperiode (digitaal) ondertekent en indien van toepassing i) onder de opschortende voorwaarde dat wij de Deel-betaling hebben ontvangen en/of ii) jouw partner (lees: echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner) toestemming verleent voor het aangaan van de Kredietovereenkomst overeenkomstig artikel 1:88 BW. Om zeker van te zijn dat de toestemming daadwerkelijk door jouw partner is gegeven zal bij het aanvraagproces worden gevraagd of je een partner hebt, van welk partnerschap sprake is, en de naam, alsmede het emailadres en het telefoonnumer van je partner op te geven. Jouw partner ontvangt vervolgens een email met als bijlage de (concept) Kredietovereenkomst, een verificatiecode en een sms met een verwijzing naar voornoemde e-mail. Die verificatiecode moet vervolgens worden opgegeven bij Webfin Leningen B.V. in het aanvraagproces.
 • De Offerteperiode staat vermeld in de Offerte. De (door partijen digitaal) ondertekende Offerte heeft te gelden als de Kredietovereenkomst.
 • Nadat de Kredietovereenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen zal Webfin Leningen B.V. jou – en indien van toepassing jouw partner – deze Kredietovereenkomst per e-mailbericht toesturen.
 1. Wanneer, hoe en aan wie moet je betalen? Rente, aflossing, kosten en andere bedragen.
 • De afspraken over jouw betaling zijn vastgelegd in de Kredietovereenkomst. Je dient je aan deze afspraken te houden.
 • In de Kredietovereenkomst is onder meer bepaald dat op het moment dat de Kredietovereenkomst tot stand komt de vordering van de webshop op jou gecedeerd wordt aan Webfin Leningen B.V. en deze vordering, te verminderen met, indien van toepassing, de Deelbetaling, gelijktijdig door Webfin Leningen B.V. aan Webfin Financieringen B.V. Dit is van belang voor de betaling.
 • Vanwege de voornoemde cessies betaal je namelijk iedere maand uiterlijk op de vervaldag een maandbedrag aan Webfin Financieringen B.V. Webfin Leningen B.V. blijft wel jouw Kredietovereenkomst beheren.
 • Het maandbedrag bestaat uit de overeengekomen bedragen aan rente en aflossing. Alleen betaling aan Webfin Financieringen B.V. geldt als aflossing van jouw Krediet. Indien je aan de webshop of aan Webfin Leningen B.V. betaalt, dan betaal je niet bevrijdend en los je jouw Krediet dus niet af.
 • In de Kredietovereenkomst zijn daarnaast ook de overeengekomen rente, het jaarlijks kostenpercentage en het totaal te betalen bedrag opgenomen. De genoemde percentages en het bedrag gelden op het moment van de totstandkoming van de Kredietovereenkomst.
 • Het jaarlijks kostenpercentage zijn de totale kosten uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag, te vermeerderen met de kosten voor het beheer van een rekening waarop zowel betalingen als kredietopnemingen worden geboekt, de kosten voor het gebruik van een betaalmiddel waarmee zowel betalingen als kredietopnemingen kunnen worden verricht, en de overige kosten voor betalingsverrichtingen.
 • Je dient het maandbedrag te betalen via een wettig algemeen gangbaar Nederlands betaalmiddel op een door Webfin Financieringen B.V. aangewezen wijze, zonder korting en kosten of verrekening.
 • Met het maandbedrag worden altijd eerst de kosten betaald (bijvoorbeeld de vertragingsvergoeding), vervolgens de rente en tenslotte de hoofdsom. Dit is ook het geval als je bij de betaling een bepaald onderdeel hebt genoemd.
 • In de Kredietovereenkomst heb jij Webfin Financieringen B.V. jouw toestemming gegeven om de maandbedragen maandelijks van jouw bankrekening af te schrijven.
 1. Mag je meer terugbetalen dan het maandbedrag?
 • Je mag altijd meer terugbetalen dan jouw maandbedrag (vervroegde aflossing). In dat geval heb je recht op verlaging van de totale kredietkosten bestaande uit de renten de kosten voor de resterende duur van de Kredietovereenkomst.
 • Je bent in het geval van vervroegde afbetaling geen extra vergoeding verschuldigd.
 1. Wat is de looptijd van de Kredietovereenkomst?
 • Het verschuldigde uit hoofde van de Kredietovereenkomst dien je op de overeengekomen einddatum terug te betalen, behalve als de looptijd is verlengd. De looptijd staat vermeld in de Kredietovereenkomst. De Kredietovereenkomst kan overeenkomstig het bepaalde onder punt 10 worden beëindigd. Zie voor meer informatie punt 10 hieronder.
 1. Kan je de looptijd verlengen? (Verlengingsvoorstel)
 • Als Webfin Leningen B.V. bereid is tot verlenging van de looptijd, zal Webfin Leningen B.V.  een schriftelijk voorstel tot verlenging van de looptijd doen. Je ontvangt dat voorstel per e-mailbericht. Webfin Leningen B.V.  kan aan deze verlenging voorwaarden verbinden. Ook kan Webfin Leningen B.V.  aan de verlenging extra kosten en/of een boete verbinden.
 • Indien je het verschuldigde uit hoofde van de Kredietovereenkomst op de einddatum niet aan Webfin Financieringen B.V hebt terugbetaald, geldt dat – als Webfin Leningen B.V. een verlengingsvoorstel heeft gedaan ­– de Kredietovereenkomst is verlengd conform de bepalingen van dat verlengingsvoorstel. Behalve als je voor de einddatum schriftelijk hebt medegedeeld aan Webfin Leningen B.V.  dat je niet akkoord gaat met de inhoud van het verlengingsvoorstel.
 • Als je na afwijzing van het verlengingsvoorstel niet alsnog vóór de einddatum van de Kredietovereenkomst met Webfin Leningen B.V. overeenstemming over de verlenging hebt bereikt, dien je het verschuldigde uit de Kredietovereenkomst alsnog op de overeengekomen einddatum terug te betalen.
 • Je blijft volledig gebonden, ook als de looptijd wordt verlengd of de voorwaarden van het Krediet wijzigen.
 1. Wat gebeurt er als je niet op tijd betaalt?
 • In dat geval ontvang je een ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling word je aangemaand om alsnog binnen veertien dagen aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Een betalingsachterstand van twee maanden of meer zal bij het BKR gemeld moeten worden. Je kunt dan in de toekomst mogelijkerwijs moeilijker een krediet afsluiten.

 

 1. Wanneer moet je het verschuldigde bedrag in één keer terugbetalen?

Je moet het verschuldigde bedrag uit de Kredietovereenkomst en deze algemene voorwaarden in één keer helemaal terugbetalen als Webfin Leningen B.V.  als beheerder van jouw Kredietovereenkomst en/of Webfin Financieringen B.V hierom vraagt/vragen. Webfin Leningen B.V.  en/of Webfin Financieringen B.V.] kunnen dit vragen als:

 1. je twee maanden of langer niet (terug) hebt betaald, terwijl aan jou wel een ingebrekestelling is gestuurd; of
 2. je buiten Nederland bent gaan wonen; of
 3. er goede reden is om te denken dat je binnen vier maanden buiten Nederland gaat wonen; of
 4. je bent overleden en er goede reden bestaat dat jouw erfgenamen zich niet zullen houden aan de afspraken uit de Kredietovereenkomst; of
 5. een regeling uit de Faillissementswet is op jou van toepassing; of
 6. je met het oog op het aangaan van de Kredietovereenkomst bewust onjuiste inlichtingen hebt verstrekt van dien aard dat de Kredietovereenkomst met jou niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.
 1. Hoe kan de Kredietovereenkomst worden beëindigd? Verloop termijn, ontbinding en gevolgen
 • De Kredietovereenkomst eindigt in ieder geval door het verloop van de in de Kredietovereenkomst overeengekomen termijn, tenzij sprake is van verlenging in de zin van het onder 6 bepaalde.
 • Daarnaast eindigt de Kredietovereenkomst op grond van artikel 7:66 BW als je binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen tot ontbinding van de Kredietovereenkomst overgaat. In dat geval geldt het volgende:
  1. De ontbinding vindt uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag van de sluiting van de Kredietovereenkomst plaats.
  2. Je oefent jouw ontbindingsrecht uit door dit binnen de gestelde termijn mede te delen aan Webfin Leningen B.V. per e-mailbericht consument@spraypay.nl Je hebt binnen de gestelde termijn gereageerd als jouw e-mailbericht vóór het verstrijken van de gestelde termijn is verstuurd.
  3. Je bent gehouden om alle geleende bedragen binnen 30 kalenderdagen aan Webfin Financieringen B.V terug te betalen met de lopende rente vanaf de datum waarop het Krediet is verstrekt tot de datum waarop het verschuldigde volledig is terugbetaald, tenzij: (i) Webfin Leningen B.V. nooit de aankoopbedragen voor de gefinancierde producten c.q. het aankoopbedrag voor het gefinancierde product heeft betaald aan desbetreffende webshop, (ii) de desbetreffende webshop de oorspronkelijke aankoopbedragen c.q. het oorspronkelijke aankoopbedrag weer terugbetaald heeft aan Webfin Leningen B.V. en/of (iii) jij alle onderliggende producten of het onderliggende product hebt teruggeleverd aan de desbetreffende webshop. Hiervoor is geen ingebrekestelling of waarschuwing vereist.
  4. Vanaf de dag van ontbinding ben je niet langer gebonden aan de koopovereenkomst met de webshop en kun je ook deze koopovereenkomst ontbinden.
 • De Kredietovereenkomst kan op grond van artikel 7:82 BW ook eindigen door ontbinding door Webfin Leningen B.V. In dat geval geldt het volgende:
 1. De ontbinding kan plaatsvinden door de rechter wanneer je verplichtingen (na in gebreke te zijn gesteld) uit deze Kredietovereenkomst of uit de wet niet nakomt.
 2. Je bent gehouden om alle geleende bedragen binnen 30 kalenderdagen aan Webfin Financieringen BV terug te betalen met de lopende rente vanaf de datum waarop het Krediet is verstrekt tot de datum waarop het verschuldigde volledig is terugbetaald. Hiervoor is geen ingebrekestelling of waarschuwing vereist.
 3. Vanaf de dag van ontbinding ben je niet langer gebonden aan de koopovereenkomst met de webshop en kun je ook deze koopovereenkomst ontbinden.
 • Als je de koopovereenkomst met de webshop op grond van artikel 6:230o BW (gedeeltelijk) ontbindt binnen veertien dagen na de dag van de aankoop van het product of de producten, dan kan je ook de Kredietovereenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk ontbinden. Dat heeft het volgende tot gevolg:
 1. in geval van gehele ontbinding: je bent gehouden om alle geleende bedragen binnen 30 kalenderdagen aan Webfin Financieringen BV terug te betalen met de lopende rente vanaf de datum waarop het Krediet is verstrekt tot de datum waarop het verschuldigde volledig is terugbetaald, tenzij: (i) Webfin Leningen B.V. nooit de aankoopbedragen voor de gefinancierde producten c.q. het aankoopbedrag voor het gefinancierde product heeft betaald aan desbetreffende webshop, (ii) de desbetreffende webshop de oorspronkelijke aankoopbedragen c.q. het oorspronkelijke aankoopbedrag weer terugbetaald heeft aan Webfin Leningen B.V. en/of (iii) jij alle onderliggende producten of het onderliggende product hebt teruggeleverd aan de desbetreffende webshop. Hiervoor is geen ingebrekestelling of waarschuwing vereist.
 2. in geval van gedeeltelijke ontbinding: je bent gehouden om het geleende bedrag dat ziet op de ontbinding binnen 30 kalenderdagen aan Webfin Financieringen BV terug te betalen met de lopende rente vanaf de datum waarop het Krediet is verstrekt tot de datum waarop het verschuldigde volledig is terugbetaald, tenzij: (i) Webfin Leningen B.V. nooit de aankoopbedragen voor de gefinancierde producten c.q. het aankoopbedrag voor het gefinancierde product heeft betaald aan desbetreffende webshop, (ii) de desbetreffende webshop de oorspronkelijke aankoopbedragen c.q. het oorspronkelijke aankoopbedrag weer terugbetaald heeft aan Webfin Leningen B.V. en/of (iii) jij alle onderliggende producten of het onderliggende product hebt teruggeleverd aan de desbetreffende webshop. Hiervoor is geen ingebrekestelling of waarschuwing vereist.
 • Als je de koopovereenkomst met de webshop wegens wanprestatie (gedeeltelijk) ontbindt, dan kan je de Kredietovereenkomst eveneens geheel of gedeeltelijk ontbinden. Dat heeft het volgende tot gevolg:
 1. in geval van gehele ontbinding: je bent gehouden om alle geleende bedragen binnen 30 kalenderdagen aan Webfin Financieringen BV terug te betalen met de lopende rente vanaf de datum waarop het Krediet is verstrekt tot de datum waarop het verschuldigde volledig is terugbetaald, tenzij: (i) Webfin Leningen B.V. nooit de aankoopbedragen voor de gefinancierde producten c.q. het aankoopbedrag voor het gefinancierde product heeft betaald aan desbetreffende webshop, (ii) de desbetreffende webshop de oorspronkelijke aankoopbedragen c.q. het oorspronkelijke aankoopbedrag weer terugbetaald heeft aan Webfin Leningen B.V.  en/of (iii) jij alle onderliggende producten of het onderliggende product hebt teruggeleverd aan de desbetreffende webshop. Hiervoor is geen ingebrekestelling of waarschuwing vereist.
 2. in geval van gedeeltelijke ontbinding: je bent gehouden om het geleende bedrag dat ziet op het ontbonden deel binnen 30 kalenderdagen aan Webfin Financieringen BV terug te betalen met de lopende rente vanaf de datum waarop het Krediet is verstrekt tot de datum waarop het ontbonden deel volledig is terugbetaald, tenzij: (i) Webfin Leningen B.V. nooit de aankoopbedragen voor de gefinancierde producten c.q. het aankoopbedrag voor het gefinancierde product heeft betaald aan desbetreffende webshop, (ii) de desbetreffende webshop de oorspronkelijke aankoopbedragen c.q. het oorspronkelijke aankoopbedrag weer terugbetaald heeft aan Webfin Leningen B.V. en/of (iii) jij alle onderliggende producten of het onderliggende product hebt teruggeleverd aan de desbetreffende webshop. Hiervoor is geen ingebrekestelling of waarschuwing vereist.
 • Als je de Kredietovereenkomst of de koopovereenkomst met de webshop geheel of gedeeltelijk vernietigt, dan kan je de andere overeenkomst ook geheel of gedeeltelijk vernietigen. Dat heeft het volgende tot gevolg:
 1. in geval van gehele vernietiging: je bent gehouden om alle geleende bedragen binnen 30 kalenderdagen aan Webfin Financieringen BV terug te betalen, tenzij: (i) Webfin Leningen B.V. nooit de aankoopbedragen voor de gefinancierde producten c.q. het aankoopbedrag voor het gefinancierde product heeft betaald aan desbetreffende webshop, (ii) de desbetreffende webshop de oorspronkelijke aankoopbedragen c.q. het oorspronkelijke aankoopbedrag weer terugbetaald heeft aan Webfin Leningen B.V.  en/of (iii) jij alle onderliggende producten of het onderliggende product hebt teruggeleverd aan de desbetreffende webshop. Hiervoor is geen ingebrekestelling of waarschuwing vereist.
 2. in geval van gedeeltelijke ontbinding: je bent gehouden om het geleende bedrag dat ziet op het vernietigde deel binnen 30 kalenderdagen aan Webfin Financieringen BV terug te betalen, tenzij: (i) Webfin Leningen B.V. nooit de aankoopbedragen voor de gefinancierde producten c.q. het aankoopbedrag voor het gefinancierde product heeft betaald aan desbetreffende webshop, (ii) de desbetreffende webshop de oorspronkelijke aankoopbedragen c.q. het oorspronkelijke aankoopbedrag weer terugbetaald heeft aan Webfin Leningen B.V. en/of (iii) jij alle onderliggende producten of het onderliggende product hebt teruggeleverd aan de desbetreffende webshop. Hiervoor is geen ingebrekestelling of waarschuwing vereist.
 • Zolang je niet aan de verplichtingen uit de Kredietovereenkomst en deze algemene voorwaarden jegens Webfin Leningen B.V. en/of Webfin Financieringen BV hebt voldaan, blijven ook bij beëindiging de rechten welke voortvloeien uit de Kredietovereenkomst en deze algemene voorwaarden voor Webfin Leningen B.V. en/of Webfin Financieringen BV bestaan.
 1. Is er een verplichting tot zekerheidstelling?
 • Je bent verplicht om zekerheid te stellen op het eerste verzoek van Webfin Leningen B.V. en/of Webfin Financieringen BV tot zekerheid voor de terugbetaling van alles wat Webfin Leningen B.V. en/of Webfin Financieringen BV van jou te vorderen heeft of in de toekomst te vorderen zal hebben, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
 1. Kun je te maken krijgen met derde partijen?
  • Webfin Leningen B.V. mag bij de uitvoering van opdrachten van jou en bij de uitvoering van de Kredietovereenkomst met jou, gebruik maken van diensten van derden.
  • Webfin Leningen B.V. zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Daarbij is Webfin Leningen B.V. niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden, behalve als er sprake is van tegenbewijs.
 1. Welke informatie ben je verplicht te melden aan Webfin Leningen B.V. ?
 • Je bent verplicht om aan Webfin Leningen B.V. melding te maken van alle vorderingen tot vergoeding, die je op derden hebt en die in de plaats van de verbonden goederen treden. Dit dien je binnen acht dagen na het ontstaan van de vorderingen te melden.
 • Daarnaast ben je verplicht om alle omstandigheden die voor Webfin Leningen B.V. in het kader van de Kredietovereenkomst van belang kunnen zijn te melden. Dit dien je zo spoedig mogelijk te doen.
 • Je bent verplicht om melding te doen van het volgende:
 1. Wijziging van adres, burgerlijke staat, huwelijksgoederenregime of goederenregime van geregistreerde partners en overlijden;
 2. De indiening van een aangifte of een verzoek tot faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen overeenkomstig de Faillissementswet ten laste van jouw en/of jouw Partner;
 3. Een uitspraak strekkende tot faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen overeenkomstig de Faillissementswet ten laste van jou en/of jouw Partner;
 4. Beslaglegging ten laste van jou en/of jouw Partner.
 • Indien je niet tijdig een adreswijziging doorgeeft, mogen Webfin Leningen B.V. en/of Webfin Financiering B.V. haar correspondentie blijven richten aan het haar bekende adres.

 

 1. Waar kun je een overzicht van jouw Krediet vinden?
 • Nadat de Kredietovereenkomst tot stand is gekomen, stuurt Webfin Leningen B.V. jou de Kredietovereenkomst per e-mailbericht toe.
 • Je ontvangt daarnaast van Webfin Leningen B.V. per e-mailbericht een overzicht van de rekening in de vorm van een aflossingstabel . Dit overzicht kun je ook altijd gratis op enig ogenblik tijdens de looptijd van de Kredietovereenkomst opvragen bij Webfin Leningen B.V.
 1. BKR
  • Webfin Leningen B.V. is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort “BKR”. Het BKR heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. BKR wil een bijdrage leveren aan het beperken van risico’s voor kredietgevers en het voorkomen van overkreditering bij kredietnemers, alsmede aan de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR verwerkt gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s.
  • Webfin Leningen B.V. is verplicht alle kredietovereenkomsten van meer dan € 250,– met een looptijd van langer dan één maand te laten registreren bij het BKR om ervoor te zorgen dat je niet een te hoog krediet krijgt en om krediet- en betaalrisico’s voor andere bedrijven te beperken.
  • Als je meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt Webfin Leningen B.V. dit aan het BKR. Dit kan gevolgen hebben voor nieuwe financieringsaanvragen.
  • De over jou geregistreerde gegevens kun je bij het BKR opvragen. Meer informatie tref je aan op bkr.nl.
 1. Toepasselijke Privacywetgeving
  • Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Webfin Leningen B.V. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Webfin Leningen B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, waarbij het feitelijke beheer van jouw gegevens door Webfin Leningen B.V.
  • De verwerking van deze persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:
   1. de beoordeling en acceptatie van een (potentiële) klant;
   2. het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou en het afwikkelen van betalingsverkeer;
   3. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;
   4. het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een cliënt tot stand te brengen of in stand te houden dan wel uit te breiden;
   5. het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Webfin Leningen B.V. en andere financiële instellingen;
   6. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen ten behoeve van de bovenvermelde doelen worden uitgewisseld tussen alle bedrijven die behoren tot de groep van bedrijven waartoe Webfin Leningen B.V. behoort. Webfin Leningen B.V. kan in het kader van de genoemde activiteiten derde partijen inschakelen.
  • Op de verwerking van jouw persoonsgegevens is het Privacy Statement van Spraypay van toepassing, zoals van tijd tot tijd luidende, en te raadplegen via www.spraypay.nl/privacy-policy/. 
 1. Je hebt een klacht, wat nu?
  • Webfin Leningen B.V. wil dat je tevreden bent. Als je een klacht hebt over de dienstverlening, producten of voorwaarden van Webfin Leningen B.V., dan kun je een klacht indienen bij Webfin Leningen B.V. Je kunt hiervoor e-mailen naar consument@spraypay.nl.
  • Indien onverhoopt jouw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (het Kifid). Het Kifid kan jouw klacht alleen in behandeling nemen als je de klacht hebt ingediend: binnen drie maanden na de dagtekening van de brief waarin Webfin Leningen B.V. haar definitieve standpunt over de klacht kenbaar maakt, of binnen een jaar nadat je de klacht aan Webfin Leningen B.V. hebt voorgelegd. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.
  • Voor meer informatie over hoe je bij het BKR geregistreerd staat, kun je de website van het BKR raadplegen. Ga voor meer informatie naar bkr.nl.
  • Je kunt jouw klacht ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

 

 1. Tot slot
  • Webfin Leningen B.V. mag deze voorwaarden veranderen. Na 30 dagen nadat Webfin Leningen B.V. deze veranderingen aan jou heeft gemeld gaan zij in.
  • Je kunt slechts een beroep doen op verklaringen van Webfin Leningen B.V. als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Webfin Leningen B.V. zijn gegeven.
  • Op de Kredietovereenkomst, de Offerte en deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Als door de invoering van nieuwe wettelijke regels er rechten van welke aard dan ook van Webfin Leningen B.V. verloren gaan of niet worden verkregen, ben je verplicht Webfin Leningen B.V. soortgelijke rechten te verschaffen die wel aan de nieuwe wettelijke regels voldoen. Webfin Leningen B.V. gaat ervan uit dat je al zodanige volmachten hiervoor heeft verleend, zodat Webfin Leningen B.V. zichzelf die rechten mag verstrekken.