Disclaimer...

Over SprayPay

Webfin Leningen B.V die handelt onder de naam SprayPay., statutair gevestigd te Breukelen (hierna genoemd ‘SprayPay’), geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 67976328 en werkt nauw samen met professionele organisaties op het gebied van riskmanagement en creditmanagement. SprayPay verwijst je naar haar privacy statement.

E-mail disclaimer

Een door SprayPay verzonden e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien je als vergissing een e-mail ontvangt, verzoeken wij je vriendelijk om ons op de hoogte te stellen en het bericht definitief te verwijderen. Het gebruik dan wel op enigerlei wij openbaren (aan derden) of vermenigvuldigen van een e-mail is niet toegestaan en onrechtmatig. SprayPay is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

Inhoud website

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van SprayPay op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en worden ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht. SprayPay kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. SprayPay is nooit aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van SprayPay. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van SprayPay. Uiteraard is de toestemming niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op www.spraypay.nl wordt met zorg samengesteld.

Desondanks is het mogelijk dat informatie die op onze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en / of aangepast. SprayPay behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aan te passen. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en / of gebruikers van de website via internet verzonden worden. SprayPay sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Gebruik van deze internetsite

Aan de verstrekte informatie op deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. SprayPay kan ook niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert, al stellen wij wel alles in het werk om dit te bewerkstelligen. SprayPay aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze website en de hierop verstrekte informatie

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en voor het gebruik van de informatie. De informatie mag door de gebruiker zelf worden gebruikt en dient zich de intellectuele eigendomsrechten van SprayPay te respecteren. Het is niet toegestaan om deze internetsite te gebruiken dat andere internetbezoekers stoort, dat het functioneren van onze internetsite in gevaar kan brengen of dat het de geboden informatie of onderliggende software in gevaar kan brengen.

De gebruiker van deze site is verplicht om eventuele aanwijzingen van SprayPay over het gebruikt van de informatie op te volgen. Het overnemen van teksten van onze website is verboden; alle auteursrechten, ook de rechten als bedoeld in artikel 15 van Auteurswet van Nederland worden voorbehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

SprayPay behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SprayPay te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Externe informatie

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten. Ook kunnen websites verwijzen naar de internetsite van SprayPay. SprayPay heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan of de verwijzingen die gedaan worden in deze sites.  

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SprayPay behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat jij van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten van toepassing.